System sprzedaży mobilnej BAH

jest przystosowany by pracować przez definiowalny interface poprzez pliki wymiany typu txt, dbf oraz z następującymi systemami:

CDN Optima

Wymiana z systemem Optima (od wersji 8.x.x.x) jest możliwa poprzez pliku typu XML. Z Optimy uzyskuje się exporty cennika i kartoteki kontrahentów (dowolne nazewnictwo). BAH przetwarzając dane umieszcza pliki z zamówieniami w katalogu wymiany w taki sposób, że każde zamówienie jest osobnym plikiem typu XML, którego nazwą jest numer/ID zamówienia. Optima taki plik może pobrać jako zamówienie u dostawcy.

CDN XL

Wymiana z systemem CDN XL jest możliwa poprzez czytanie tabel z SQL Server potrzebnych dla skompletowania informacji niezbędnych dla BAH dotyczących kartotek materiałowych, klientów i rozrachunków. W przypadku CDN XL skrypt napisany dla takich potrzeb nie zawsze będzie identyczny, mając na uwadze skalowalność i rozległość parametryzacji tego systemu. Dla CDN XL BAH przygotowuje proste pliki tekstowe zawierające zamówienia, a ich import do CDN XL odbywa się poprzez oskryptowanie API jakiego dostarcza CDN XL i podobnie jak export nie musi być zawsze identyczne, w zależności od oczekiwań po stronie zaplecza. A zatem, współpraca BAH z tym systemem, można powiedzieć, ma każdorazowo dość indywidualny charakter (pod klucz)

eNova

Współpraca z programem eNova odbywa się przy użyciu dodatkowego modułu instalowanego wraz z modułem administracyjnym. Moduł ten korzysta z funckji API jakich dostarcza sam system eNova, co bardzo ułatwia taką wymianę. Niezależnie, import i eksport (pośrednio) danych odbywa się poprzez zwykły tekst co daje duże ułatwienia w niestandardowych wykorzystaniach takiej wymiany (np. procesy produkcyjne, potrzeba dekompozycji, etc).

FPP (CDN)

Import danych z FPP (powyżej wersji 2.6x) odbywa się poprzez czytanie plików kontrah.dat, materia.dat i tranhead.dat (opcjonalnie rozrachunki). Pliki te są automatycznie konwertowane na swoje odpowiedniki w formacie dbf do katalogu wymiany i wtedy pobierane przez BAH (konwersja odbywa się za pomocą dodatkowego programu ClaConv.exe znajdującego się w katalogu BAH). Dodatkowo BAH buduje kompletną replikę danych z FPP, gdyż przekazanie zamówienia do FPP wymaga powtórzenia wielu danych, które de facto nie są potrzebne dla normalnej pracy BAH. Zebrane zamówienia są umieszczane w wynikowych plikach head.mm i elem.mm, które to pliki są relacyjnym połączeniem nagłówków i pozycji zebranych zamówień. FPP, pobierając stąd informację, zaznacza tylko poprzez odpowiednią flagę fakt pobrania pozycji. Dlatego też zalecane jest ręczne usunięcie od czasu do czasu plików head.mm i elem.mm, gdyż olbrzymie rozmiary tych plików mogą spowolnić pracę FPP przy imporcie.

FPPCS

FPPCS to system oparty na bazach typu clarion, które dostępne są poprzez interface ODBC. Stąd też BAH czyta na swoje potrzeby stosowną informację, która jest zapisana w ukadzie niemal identycznym jak w systemie FPP. Podobnie podawanie zamówień do FPPCS następuje poprzez pliki wymiany head.mm i elem.mm, co czyni współpracę BAH z tym systemem bezpieczną i nie wymagającą żadnych autoryzacji producenta FPPCS.

Hermes

Wymiana z tym systemem (wersja 7.66) nie stwarza większych problemów integracyjnych. Bazy danych zapisane są w formacie FoxPro i w łatwy sposób można pobrać wszystkie potrzebne kartoteki. Podobnie podawanie zamówień - Hermes ma na ten cel specjalnie przeznaczone pliki buforowe (buf_nagl.dbf i buf_dok.dbf), do których można zapisywać nadchodzące zamówienia i zawrzeć tam całkiem wyczerpującą informację dotyczącą takich zamówień.

Polka

Wymiana w obie strony odbywa się przy pomocy prostych plików tekstowych niosących pełną informację. Wpis zamówień z BAH następuje wprost do baz systemu Polka przy pomocy interface’u opracowanego przez firmę MJ Sp. Z O.O.

Small Business

Interface dla tego systemu opiera się na wymianie tekstowych plików w formacie wymiany EDI definiowanym przez tenże system. Pliki te od strony Small Business pozwalają na szersze parametryzacje, dają zatem możliwość zindywiduaizowanych dostosowań jak i definiowania przeznaczenia systemu BAH (preselling lub VANselling).

Subiekt5

Wymiana ze systemem Subiekt5 (DOS) może się odbywać jeśli dane nie są kodowane. Trzeba się upewnić, że w pliku s5.bat istnieje zapis SET S5SZYFRUJ=OFF. Wtedy BAH czyta pliki towary.dbf, firmy.dbf i nalzob.dbf (rozrachunki opcjonalnie). Zebrane zamówienia są wysyłane przez BAH do tkzw. pliku wymiany EDI w standardzie rozszerzenia ES4. Pobranie od strony Subiekt5 odbywa się bez problemu. Subiekt nie usuwa pliku wymiany, ani w żaden sposób nie odznacza, które pozycje pobrał, dlatego BAH, wysyłając kolejne paczki dokonuje nadpisywania pliku wymiany zakładając, że dane z istniejącego pliku wymiany zostały już pobrane!

Subiekt GT

Wymiana ze systemem Subiekt GT odbywa się poprzez czytanie przez BAH odpowiednich tabel i powiązań na potrzeby uzyskania informacji dotyczącej kartotek materiałowych, klientów i rozrachunków. Sposoby tego czytania są zapisane jako skrypty i mogą być łatwo modyfikowane – co w przypadku Subiekt GT ma znaczenie – jako systemu, który dość niekonsekwentnie kontynuuje swoje własne standardy. Zamówienia stworzone przez BAH są eksportowane w plikach tkzw. EDI (pliki *.epp) w wersji 1.05, które Subiekt GT importuje. Zamówienia takie w początkowej fazie wdrożenia są kojarzone jako jeden plik dla jednego zamówienia, a potem mogą być zestawiane jako cały pakiet zamówień w jednym pliku wymiany. Dodatkowo istnieje API dla Subiekt GT (sfera), które umożliwia wpisywanie takich zamówień wprost do baz Subiekta.

WfMag

Import danych z WfMag odbywa się wprost poprzez czytanie przez BAH plików artykuły.dbf, kontrah.dbf i faktury.dbf (opcjonalnie, na potrzeby rozrachunków). Zwrotnie informacja o zebranych zamówieniach jest przekazywana do WfMag, do plików wymiany dla urządzeń typu set, które to urządzenia są definiowane od strony WfMag. W przypadku nadania temu urządzeniu set nazwy bah, cała informacja będzie umieszczana w relacyjnie połączonych plikach bah_zae.dbf i bah_zan.dbf. WfMag po zaimportowaniu informacji z w/w plików usuwa informację o pobranych zamówieniach, przygotowując bufor wymiany “od zera” i proces się powtarza.

WfMag dla Windows

Import danych z WfMag (wesja 7.20.x) odbywa się poprzez czytanie odpowiednich tabel z SQL-Server, co jest zapisane przy pomocy odpowiednich skryptów. Skrypty te umożliwiają opisywanie wyjątków i ogólną personalizację układu danych dla szczególnego przypadku biznesowego. Zwrotnie informacja jest podawana za pomocą plików tekstowych w taki sposób, że jeden plik jest jednym zamówieniem, co czyni, że procesy przesyłania zamówień są czytelne i ergonomiczne dla użytkownika. Zamówienia takie mogą być pobierane przez WfMag w wersji biznes lub prestiż, przy czym dla wesji prestiż wymiana może się odbywać poprzez pliki typu XML (ECOD).